Nhiều năm qua, các cơ quan của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã cố gắng thu thập nhiều loại dữ liệu, thông tin để phục vụ công tác quản lý, điều hành ngành. Các sản phẩm thông tin ngành đã được biên tập và phát hành dưới nhiều dạng như: niên giám thống kê ngành, các báo cáo thông tin tổng hợp, các thông tin chuyên đề, vv... Các sản phẩm thông tin đó phần nào đã phục vụ tích cực cho việc quản lý ngành tại Bộ và đáp ứng cho nhiều đối tượng sử dụng khác như cán bộ nghiên cứu, người lập chính sách và các doanh nghiệp ở Trung ương và các địa phương. Tuy nhiên, do việc tập hợp, lưu trữ dữ liệu thông tin chưa được tổ chức hợp lý nên việc tìm kiếm, xử lý, trích rút thông tin còn hạn chế. Phương thức cung cấp, chia sẻ thông tin theo hình thức truyền thống là hạn chế lớn cho các đối tượng có nhu cầu tiếp cận, sử dụng thông tin.
Để cải tiến quá trình tập hợp, quản lý số liệu, thông tin ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, nhằm làm tăng khả năng tìm kiếm, xử lý, trích rút thông tin thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin. Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT với sự trợ giúp của dự án MESMARD đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý số liệu cơ bản nông nghiệp và nông thôn các tỉnh/thành phố của cả nước. Với mục đích tạo ra một cơ sở dữ liệu trên nền tảng web đơn giản, thuận lợi cho việc truy cập thông tin, thiết thực với nhiều nhóm người dùng như:
  • Cán bộ các Tổng cục/Cục/Vụ của Bộ Nông nghiêp và PTNT;
  • Cán bộ các sở Nông nghiệp và PTNT 63 tỉnh/thành phố trên cả nước;
Bên cạnh đó hệ thống còn đáp nhu cầu thông tin cho:
  • Cán bộ các cơ quan ngoài ngành nông nghiệp, cơ quan nghiên cứu, các nhà tài trợ;
  • Công chúng quan tâm đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Ngoài chức năng hỗ trợ cho quản trị, hệ thống nhằm đáp ứng người dùng trong việc:
  • Cập nhật, lưu trữ và xử lý nhanh dữ liệu, thông tin cơ bản về tình hình nông nghiệp chung, thông tin cơ bản về kinh tế ngành; sản xuất, thị trường giá cả nông lâm thủy sản; thực trạng nông thôn của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.
  • Cung cấp chức năng tìm kiếm, tra cứu thông tin, dữ liệu theo ngành, theo chỉ tiêu của ngành/lĩnh vực và theo địa phương.
  • Cung cấp công cụ tạo ra các báo cáo theo các ngành, nhóm chỉ tiêu ngành/lĩnh vực,  theo phạm vi tỉnh/thành phố, các vùng kinh tế và cả nước.
Số liệu thu thập, lưu trữ trong CSDL từ nguồn số liệu thống kê chính thức, tư liệu kinh tế xã hội các tỉnh/thành phố và số liệu điều tra nông nghiệp nông thôn, điều tra mức sống dân cư của Tổng cục Thống kê và nguồn từ các cơ quan, địa phương khác được tổ chức thành các bảng số liệu, với hơn 330 chỉ tiêu có thể đưa ra theo 12 mẫu báo cáo khác nhau. Số liệu cập nhật vào cơ sở dữ liệu từ năm 2000 đến nay và sẽ tiếp tục cập nhật theo tần suất hàng năm, 2 năm hoặc 5 năm tương ứng với mỗi nguồn số liệu. Thông tin có thể được tìm kiếm, trích rút và lập báo cáo theo 1 năm, nhiều năm và được so sánh theo theo mốc thời gian.
Đây là phiên bản đầu tiên được thiết kế và đưa vào vận hành. Để tiếp tục cải tiến, nâng cấp cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhiều nhóm đối tượng sử dụng, Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp từ người sử dụng. Qua ý kiến đóng góp chúng tôi sẽ xem xét, nghiên cứu cụ thể để có kế hoạch nâng cấp cơ sở dữ liệu cả về phạm vi, nội dung thông tin, các chức năng ứng dụng và hình thức giao diện phù hợp, có hiệu quả và thiết thực hơn trong thời gian tới./.

Vụ Kế hoạch - Bộ Nông nghiệp và PTNT